Tuesday, 20 March 2012


حالا نوبت ماست که می خواهیم زندگی کنیم
- علی حامد ایمان

باز نیز یک سال دیگر گذشت و سال جدیدی شروع گردید. سالی دیگر گذشت و یک سال دیگر تمام شد، سالی که یک بار دیگر نیز نشان داد که روزهای سخت و مصیبت بار نیز روزی تمام شدنی هستند. یک بار دیگر برای ما نشان داد که این روزهای سخت سنگین و سخت سهمگین برای ما همیشگی نیستند، گرچه همیشه با ما هستند و خود را ابدی می نمایانند. چهره خورشید در سرزمین ما هنوز هم اندوهناک و سیاه است اما خوشحالیم که توانستیم یک سال دیگر را به اتمام برسانیم تا نشان دهیم که می توان یک سال دیگر نیز از عمر این روزهای سنگین و سهمناک کاست.
یک سال گذشت و یک بار دیگر نیز توانستیم یک سال دیگر از عمر این اندوه سخت و سنگین بکاهیم.
یک سال گذشت و سال جدیدی آغاز گردید. سالی جدید آغاز گردید و بار دیگر نشان داد که می توان زندگی جدیدی را در روز جدیدی آغاز کرد. یک سال دیگر آغاز گردید و یک بار دیگر نشان داد که هنوز می توان به عمر کوتاه سیاهی ها امیدوار بود، هنوز می توان به روزهای زیبا اندیشید، هنوز می توان امیدوار بود، هنوز می توان به رویاهای زیبایی اندیشید که خود را برای ما دست نایافتنی می نمایند، و هنوز می توان به حرکت خود به سوی خوشبختی ادامه داد حتی اگر آینده روشنی هم در پیش نباشد.
یک سال گذشت و سال دیگری آغاز گردید، و ما یک بار دیگر نشان خواهیم داد که می خواهیم به همدیگر عشق بورزیم، می خواهیم به انسان ها کمک کنیم تا دوستان خود را بیابند نه دشمنانشان را، می خواهیم به انسان ها نشان دهیم که خداوند هر روز با خورشید سربرمی آورد و بر زمین فرود می آید تا خوشبختی را در دستان او قرار دهد، می خواهیم نشان دهیم که می توان راه های پایان ناپذیر را به پایان برد، می خواهیم نشان دهیم که هنوز می توان با قلب های اندوهگین نیز درد را تحمل کرد، هنوز می توان به آزادی اندیشید در زمانی که در بند هستی، و هنوز می توان زندگی کرد در حالی که زندگی را از تو دریغ می دارند.
یک سال دیگر آغاز گردید و ما یک بار دیگر می خواهیم بگوییم که روزهای زیبایی را زندگی خواهیم کرد چرا که دیگر «حالا نوبت ماست که می خواهیم زندگی کنیم».


No comments: