Friday, 25 July 2014

          اشغالگران سر زمين بلوچستان
 
از: باھوٹ مکرانى
حديث روشن ظلم شما ذلت ما           حقيقت است چرا صحبت از مجاز کنيم    
;; پروين اعتصامى;;
براستى چراتاريخ سرزمين بلوچستان مملوازھجوم بيگانگان اشغالگرى استکه فقط وفقط براى چپاول اموال وداشته ھاى اين آب و خاک به اينجا سرا زير شده اند و تاکنون ھم ادامه دارد.؟اين سرزمين که زمانى در تاريخ به عنوان ھندوستان کوچکتر نام برده شده است٬ درواقع تاريخى ھم مشابه وھم سمت وسو به ھندوستان  بزرگ دارد.يعنى تمام قداره بندان وشمشير کشان جنايتکارى که ميخواسته اند ھندوستان را چپاول يا فتح کنند٬ابتدا بايد از ھندوستان کوچکتر عبور ميکردند٬که درنتيجه آن٬ ھنگام عبوراز اين ديار و يا خروج ازآن٬ملت بلوچ رابه بند کشيده و اين سرزمين را تخريب وگاھأ با خاک يکسان کرده اند.
تاريخ سرزمين بلوچستان شاھد تھاجمات مکرر و متعدد وخانمانسوزى بوده است٬ که ھر بلوچ خواننده اى را با مطالعه اين تاريخ مظالمات و غارتگرى به گريه وتفکرى عظيم و عميق وا ميدارد٬که چرا بر ملت و سرزمين بلوچستان اينگونه روا داشته اند .
درتاريخ افتخارات يااشغالگرى جابرانه ايرانيان ستمگر٬شماھيج حکومتگرويا سلطان ويا شاه جنايت پيشه اى رانمى يابيد که سرى براى سر کوبى و غارت مردم  بلوچ به بلوچستان نزده باشد.درواقع تھاجم از طرف اجنبى اشغالگر٬و تدافع ازجانب ملت ستم ديده بلوچ ٬ودر پايان ھم قلع و قمع مردم واشغال سرزمين بلوچستان٬ بارزترين صفتى استکه تاريخ و افسانه ملت بلوچ بر دوش ميکشد.
تمامى سلسله ھاى حکومتى وغارتگرايرانى وخلاصه تمامى بيگانگان واشغالگران ديگر ھم که پايشان به اين سرزمين باز شده است٬ازساسانيانى مانند انوشيروان  قاتل گرفته تا پھلويان بيسواد و نادانى مانند رضاخان قلدر٬ ازاعراب گرفته تا فارسھا ٬ازپرتغاليھا گرفته تا مغلان ازترکان غزنوى وسلجوقى گرفته تا ترکان قاجار٬ھمه و ھمه به بھانه ھاى واھى وپوچ يعنى سرکوب بخاطر ھمان شعارھا و بر چسبھاى توخالى و از خود ساختگى ھميشگى ٬ مانند سر کوب اشرارو ياغيان ٬يعنى سرکوب  آزاديخواھانى که طالب رھايى سرزمين و ملت خود از برده گى بوده اند ٬که اينروزھا قاچاقچى ووابسته به بيگانگان ھم به اين شعارھا اضافه شده است ٬که انگار خودشان براى بلوچ و بلوچستان بيگانه نيستند٬وارد اين  سرزمين شده اند ولبه تيز شمشيروسرب داغ براى اين سرزمين به ارمغان آورده اند .
البته ھر زمان انگيزه اين تھاجمات متفاوت بوده است ٬مثلا گاه به بھانه حفظ تماميت ارضى ايرانشان که انگاربلوچستان ھم ارث پدرى آنھا بوده است  نه  ارث بلوچھا٬وگاه ھم بدون دليل وفقط براى زھره چشم گرفتن وگاه به بھانه جمع کردن ماليات وپرکردن خزانه خود ازدسترنج مردم ستم ديده بلوچ تا بازھم شمشيرو گلوله بيشتر داشته باشند جھت سرکوب اين ملت٬وگاه ھم براى ارضا وغرور شخصى اين حکومتگران عليل الفکر٬که نشان بدھند در جنايت کردن از اسلاف يا پيشينيان خود کمتر نبوده اند٬وگاه ھم به بھانه جھاد با کفاروگسترش دين يا مذھب خودشان ٬بھانه اى که درحال حاضرھم دراين روزھا در بلوچستان غربى کہ فعلٲ توسط پارسيان يا ايران آنھا تحت اشغال است ٬شاھد آن ھستيم ٬ وگاه ھم بقصد آشکار غارت و داشته ھاى طبيعى ملت بلوچ مانند استفاده وچپاول درياى بلوچستان که يکى ازمشخصه ھاى طبيعى وبسيار مھم ملت بلوچ است٬ وازھمين ديد استکه اين  روزھا شوينيزم فارس درحال فارسيزه کردن چاھبھار وديگرمناطق نزديک به درياى بلوچستان مى باشد مشغول است .
بھر حال شما در ھيچ جاى تاريخ اين اشغالگران نمى يابيد که حتى يکى ازاين لشکرکشيھا در زمانى که بلوچستان جبرأتحت  اشغال آنھا  بوده و ھست براى کمک ويارى رساندن به مردم زجر کشيده بلوچ از قيد بردہ گى و فقرو جھل وھزاران بلاياى طبيعى و غير طبيعى ديگر باشد .در نھايت تمام اين تھاجمات ھيچ چيزديگرى غيراز قحطى و آوارہ گى و بدبختى ملت بلوچ در بلوچستان بھمراه نداشته است.
                            باھوٹ  مکرانى
                     

No comments: